Inställningar för LIA-enkät

Enkäter om LIA-platsen som riktar sig till studerande och handledare kan skapas automatiskt i samband med av skolan godkända LIA-platsers slut. Inställningar för LIA-enkäter görs på respektive LIA-kurs och gäller bara för den kurs som inställningarna är gjorda för.

Länk till inställningar för LIA-enkäter

Om inga inställningar är gjorda för LIA-enkäter för en LIA-kurs så kommer inga enkäter att skapas. Det kommer heller inte skapas enkäter om inte LIA-platsen är godkänd av skolan. Om LIA-platsen inte är publicerad till handledaren så kommer LIA-enkäter till handledaren inte att skapas.

Inställningar för LIA-enkäter finns på LIA-kurser under fliken LIA och länken LIA-enkäter överst på sidan. Trycker man på länken LIA-enkäter öppnas en ruta där man kan göra inställningar för två enkäter:

Inställningar för LIA-enkäter för en kurs

Välj enkät

För varje enkät fär man välja vilken enkät som ska användas. Man kan välja mellan de färdiga enkätmallar som är registrerade för detta ändamål. Om skolan vill ändra eller skapa nya mallar för enkäter behöver supporten för LearnPoint att kontaktas. Välj enkät i menyn. Om det förvalda alternativet - Ingen enkät är vald så kommer ingen enkät att skapas.

Publicera enkäten

Ställ in när enkäten ska kunna besvaras. Du kan välja att enkäten ska kunna besvaras samma dag, 3 eller 7 dagar före eller efter att LIA-platsen slutar. När enkäten publiceras så kommer mottagaren av enkäten få ett mail med uppmaning om att logga in på LearnPoint för att besvara enkäten. I LearnPoint så ser handledaren eller den studerande länk till enkätformuläret överst på startsidan.

Stäng enkäten

I denna meny ställer man in hur många dagar efter enkätens publicering som det ska vara möjligt att svara på den. 30-dagar är förinställt. När dessa dagar har passerat efter att enkäten har publicerats så försvinner länken till enkät-formuläret och det är inte längre möjligt att svara på enkäten.

Se svar på LIA-enkäter

Personal som kan se en studerandes LIA-plats kan även se enkätsvar för LIA-platsen. Om enkätsvar finns så kommer det visas en siffra för hur många enkätsvar som inkommit i enkät-ikonen. När du trycker på ikonen visas en lista på de två möjliga enkätsvaren. De besvarade enkäterna har en bock i listan och när du trycker på enkäten visas svaren. Studerande kan inte se svar på LIA-enkäter.

Indikator för enkätsvar om LIA-platsen

Se enkätsvar angående handledare

Under information om handledaren visas även enkätsvar som studerande gjort angående handledaren. Även enkätsvar som besvarats av studerande på tidigare LIA-platser visas här. Efter handledarens namn finns en ikon med ett inringat i. Tryck på ikonen för att visa information om handledare.

Information om handledaren och organisationen

Se enkätsvar angående organisationer

När LIA-platsen registreras så kan organisationsnummer för företaget eller organisationen anges. Om organisationsnumret är angivet och det finns enkätsvar om handledare på LIA-platser med sama organisationsnummer så kommer dessa enkätsvar visas när man tittar på information om organisationen. Om enkätsvar finns så visas ett inringat i efter organisationens namn på LIA-platsen.